Beethoven Symphony No7 4thMovement - Wolfgang Sawallisch  

P.I.Tchaikovsky: Swan Lake - Waltz - Wolfgang Sawallisch  

 Wolfgang Sawallisch - Wikipedia, the free encyclopedia

- 翻譯這個網頁 沃爾夫岡.沙瓦利許 (1923年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()