NanCheng Chen 陳南呈 1988年生於台灣,1999年台灣省賽

獲得大提琴組第三名與鋼琴組入圍。目前就讀美國紐約茱莉亞

音樂院 (The Juillard School ),師事茱利亞弦樂四重奏的大

提琴家 Joel Krosnick 。

四季紅-陳南呈(Nan-Cheng Chen)

綠島小夜曲-陳南呈(Nan-Cheng Chen)  

Nan-Cheng Chen - Home

www.cellistncc.com/ 

翻譯這個網頁  陳南呈 (1988年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()