Salvatore Accardo 沙爾瓦多列.阿卡多是意大利小提琴演奏家和

指揮家,1941 生於義大利,3歲由父親教授小提琴,13歲已在舞台

上演奏 Paganini 的 24 Capricci (24首奇想曲) ﹔1958年獲日內

瓦小提琴比賽首獎, Paganini小提琴比賽第一名,是首位灌錄

Paganini 六首小提琴協奏曲的小提琴家。

Il maestro Salvatore Accardo suona La Campanella col cannone di Paganini

Salvatore Accardo suona Piazzolla

 Salvatore Accardo - Wikipedia, the free encyclopedia

- 翻譯這個網頁 沙爾瓦多列.阿卡多 (1941年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()