Christian Zacharias  克里斯汀.撒迦利亞 1950年出生德國。 他

贏得1969年日內瓦比賽, 1973年凡克萊本大賽,1975年巴黎的拉

威爾比賽。

1 & 2 .- Schumann, Fantasiestücke Op 12, Christian Zacharias (Piano)

3 & 4 .- Schumann, Fantasiestücke Op 12, Christian Zacharias (Piano)  

Christian Zacharias - Wikipedia, the free encyclopedia

- 翻譯這個網頁 克里斯汀.撒迦利亞 (1950年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()