Ole Edvard Antonsen 奧利.愛德華.安東森1962年出生挪

是國際知名的小號演奏家,亦是職業指揮家。目前是空軍樂

團藝術總監

Napoli

2011 WASEB 世界管樂年會- 挪威管樂團(España Cañí):Malaguena - Ole Edvard Antonsen  

Ole Edvard Antonsen - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Ole_Edvard_Antonsen
翻譯這個網頁 奧利.愛德華.安東森 (1962年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()